آرمین شیمی رنگ - اناکل، دفتر شهریار

اناکل کار خود را از  سال  ۱۳۷۲ شروع و تحت دفتر خدمات مهندسی اناکل تا کنون فعالیت می نماید. بعدها این شرکت موسس شرکت آرمین شیمی رنک برای  تولید  انواع رنگهای  نساجی کردید که هم اکنون  به کار خود ادامه می دهد.

ENACOL is a  private company. Its activities are in Technical consulting , research & trading .It is established in 15/1/1372(Iranian Calendar) 4/4/1993 and officially registered No as 96325  in Tehran, capital of Iran.