امید نیازمند

سمت شغلی مدیریت کارخانه شاهرود
مدرک تحصیلی کارشناس ارشد شیمی
تاریخ شروع همکاری 1400
آدرس ایمیل Production1@enacol.com
شماره تماس 09123732623
زنبیل خرید