خمیرهای چاپ پارچه و البسه

دسته عمومی خمیر های چاپ بنامهای آسولاک ASULAK خیمرهای آماده ای هستند که قابلیت اضافه کردن انواع پیگمنتهای رنگی و سفید را دارا بوده و در حقیقت بیس سفید ASUBLANCE ها هستند. همه این مواد بیرنگ و یا کمی سفید می باشند، ولی قابلیت اضافه کردن پیگمنتهای رنگی (و سفید) را دارند.

انواع آسولاکها شامل:    
خمیر چاپ پایه آب پلاستیزولASULAK E-NS
خمیر چاپ پایه آب الاستیکAsulak E-LY
خمیر چاپ پوست هلوییAsulack E-Peach
خمیر چاپ(حرارتی) کاغذ دیسکو (کاغذزرورق یک روبراق)Asulack E-Pap
خمیر چاپ پفکی برای چاپهای برحستهAsulak E-Foam 170
خمیر چاپ غیر الاستیکAsulack E-961
زنبیل خرید