رنگ های آسوپرینت

رنگ های آسوپرینت، به کمک رنگدانه های پیگمنت برای چاپ و رنگرزی البسه و پارچه مورد استفاده قرار می گیرند.

PIGMENT PASTE

H2O                                                   x                              g/Kg

CLEAR E-PG N A.C.                           14-15                     g/Kg

ASUCRYL E-AES                                150                        g/Kg

ASUPRET BF                                     5                            g/Kg

ASUMIN E-DMS                                10-20                      g/Kg

PRINTLINE E-PG                                3-7                         g/Kg

                                                        1000

زنبیل خرید