رنگ های انافیکس

مجموعه رنگ های انافیکس جهت رنگرزی و چاپ انواع پارچه های ویسکوز، پنبه ای و مخلوط مورد استفاده قرار می گیرند.

شستشوی کالای چاپ شده با رنگهای راکتیو

ابتدا پارچه را 4 نوبت با آب سرد (هرنوبت 15دقیقه) شستشو داده

و سپس با صابون   Asugal ALBI (ASUTEX-Cationic/seque stering/wetting agent)به میزان 1 گرم بر لیتر و اسیداستیک 0.5گرم بر لیتر با درجه 70 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه شستشو می دهیم.

سپس با آب سرد آبکشی و دوباره با درجه 70 درجه سانتیگراد به میزان 20 دقیقه شستشو را بدون صابون تکرار می کنیم.

بعد از آبکشی آب سرد یک آب تا جوش و پس ازآن آبگیری و نرم کننده ASUMIN C و در صورت نیاز فیکسه کننده Asufix FF اضافه می نماییم.

1- Cold washing 15 min 4 times

2- With ASUGAL ALBI (700 C 20 Min) 1 gr/lit + 0.5 Gr/lit Acetic Acid

3- Cold rinsing    1 time

4- Hot washing 70 oC 20 min

5- Cold rinsing 1 time

6- Boil washing 20 min

7- Rinsing cold

8- Softeners (ASUMIN C) + fixing Agent (ASUFIX FF)

زنبیل خرید