مهسا طالبی پناه

سمت شغلی مسئول آزمایشگاه
مدرک تحصیلی کارشناس ارشد نساجی- الیاف
تاریخ شروع همکاری 1401
شماره تماس 09032836823
زنبیل خرید