رنگهای چاپ ENAFIX TYPE P/H

  • 17 اردیبهشت 1397

دسته رنگهای راکتیو انافیکس چاپ مناسب با نیاز قلیایی و دمای تثبیت  چاپ بوده و از پایداری مناسبی برخوردار هست. درصورتی رنگ…