دسته عمومی خمیر های چاپ بنامهای آسولاک ASULAK خیمرهای آماده ای هستند که قابلیت اضافه کردن انواع پیگمنتهای رنگی و سفید را دارا هستند و در حقیقت بیس سفید ASUBLANCE ها هستند.

انواع آسولاکها شامل:

Asulak E-LYخمیر چاپ پایه آب الاستیک

ASULAK E-NSخمیر چاپ پایه آب پلاستیزول

Asulack E-Peach خمیر چاپ پوست هلویی

Asulack E-Papخمیر چاپ(حرارتی) کاغذ دیسکو (کاغذزرورق یک روبراق)

Asulak E-Foam 170خمیر چاپ پفکی برای چاپهای برحسته

Asulack E-961 خمیر چاپ غیر الاستیک

ASULAK Silver E-R

ASULAK SILVER E-PL

ASULAK E-Silver7

ASULAK E-GOLD

می باشند. که همه این مواد بیرنگ و یا کمی سفید ولی قابلیت اضافه کردن پیگمنتهای رنگی( و سفید) را دارند.

لیست کامل کاتالوگ های خمیرهای چاپ

هیچ محصولی یافت نشد.