هیدرو مواد برداشت

رایگان

مقایسه

توضیحات

 

-هيدروسولفيت سديم (Sodium hydro sulfite) (sodium dithiomite) روش و تست هيدروسولفيت سديم وارداتی اين دفتر ENAHYDRO با هيدرو آلمانی و چينی موجود در کشور:

تست هيدروسولفيت  وارداتی اين دفتر با هيدرو آلمانی و چينی موجود در کشور

 

-مقايسه کيفی انواع  هيدروسولفيت  سديم  (Technical Comparison):

جايگزين جديد برای هيدرو سولفيت سديم :