گریس

گریس RVM/KZ

رایگان

ETP RVM/KZ

محصولی از شرکت: ETP کاتالوگ محصول: RVMKZ گریس RVM/KZ از دسته گریس های مصنوعی بوده و جهت استفاده در اتاق های بخار کاربرد فراوان دارد

synthetic grease for steam chamber

grease for protection against corrosion for the inner lining of steamer chambers.

              Good resistance to the acids, hot water, steam, alkali.

زنبیل خرید