مواد کمک نساجی

ASUMERC NA

رایگان

دسته بندی ها:

ASUMERC NA

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:      ASUMERC NA ماده نفوذدهنده برای مرسریزه کردن نخ و پارچه پنبه

Wetting agent for mercerising and causticizing yarn and cotton fabrics, linen and its blends.

PROPERTIES

Appearance:               Slightly yellowish liquid.

Colour Gardner:          6 – 7.

Odour:                         Aromatic.

Water content: 48%.

Composition:               Aliphatic, cresol free sulphonate.

Ionicity:                        Anionic.

pH:                              7 ± 0,5.

Foam formation:         Weak.

Dilution:                       Add directly to caustic soda solution.

محصولات مرتبط

زنبیل خرید