مواد کمک نساجی

ASUMIN ELAST

رایگان

دسته بندی ها:

ASUMIN ELAST

ماده نرمکن

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:    ASUMIN ELAST ویژگی اصلی این ماده نرمکن  بهبود انعطاف پذیری و سرخوردگی، الاستیسیته و دوخت پذیری عالی آن است. همجنین این ماده مقاوم در برابر شستشو بوده و زیر دست نهایی آن نرمی عالی دارد. برای منسوجات سلولزی و مصنوعی می توان از این ماده کمکی استفاده نمود. ترکیب شیمیایی آسومین الاست سیلیکون یا عامل آمین، و وضعیت یونی آن کاتیونی/ نانیونی می باشد.

Aminofunctional silicone macroemulsion to use on cellulosic and synthetic fibers in pad-stenter

SCOPE OF APPLICATION ASUMIN ELAST offers lubrication, softness and elastomeric finishing combinated with flexibility and elasticity It makes a three-dimensional reticulation of the silicone Good washing resistance Improves the friction coefficient Optimize the sewability

CHARACTERISTICS Appearance: White liquid Composition: Modificated polydimethylsiloxane amine in aqueous dispersion pH: 6,5 ± 0,5 Ionic character: Cationic / non ionic Solubility: In cold water at any proportions Compatibility Cationics: Good Non ionics: Good Anionics: Previous tests recommended Storage Keep containers properly closed

APPLICATION Padding 5 – 30 gr/l ASUMIN ELAST pH 5 – 5,5 (citric acid) Absorption 60 – 80% Drying and polymerizing 3’ at 150oC or 1’ at 170oC

 

Striping 10 – 20 cc/l PRODER SI 2 – 3 cc/l Hydrochloric acid 37% 30 minutes at 60oC

محصولات مرتبط

زنبیل خرید