ASUTOL 644

رایگان

مقایسه

توضیحات

ASUTOL 644

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group

کاتالوگ محصول:      ASUTOL 644

دیسپرس کننده پودری آنیونیک مناسب برای مواد رنگزای دیسپرس/ مستقیم/ راکتیو/ گوگردی و رنگزای خمی

 

دیسپرس کننده مناسب برای مواد رنگزای دیسپرس در رنگرزی پلی استر، نایلون و مخلوط آنها.

دیسپرس کننده مناسب برای مواد رنگزای خمی نامحلول و خمی محلول در رنگرزی پنبه و شستشوی پایانی فرآیند رنگرزی پلی استر (شستشوی احیایی)

بطور همزمان با PROCAL CA  و ASUTOL PA در شستشوی پایانی رنگرزی راکتیو، در فرآیند رنگرزی سلوز و مخلوط آن با پلی استر کاربرد دارد.

جهت اکسیداسیون مواد رنگزای لکوی محلول در حضور اسید سولفوریک کاربرد دارد.