مواد کمک نساجی

ESTABILIZADOR H.CONC

رایگان

دسته بندی ها:

ESTABILIZADOR H.CONC

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:     ESTABILIZADOR H.CONC

Auxiliaries for bleaching cellulosic fibres in peroxide bath, offering good wetting detergent and stabilizing power.

ماده کمکی برای سفیدگری پخت الیاف سلولزی در حضور آب اکسیژنه

SCOPE OF APPLICATION

Bleaching of cellulosic fibres and its blend with peroxide.

سفیدگری سلولز و مخلوط الیاف با سلولز که برای اهداف زیر پیشنهاد می گردد:
Stabiliser (more whitness)

پایدار کننده آب اکسیژنه

Wetting agent

نفوذ دهنده

Detergent

دترجنت

Absorting agent

افزایش دهنده هیدروفیلیتی و جاذب الرطوبه بودن بیشتر

Metallic ion sequestering agent

سختی گیر بخصوص برای یون آهن

Continuous & non contin. Process

مناسب ماشین های مداوم و غیر مداوم

No foam

بدون کف

Security of process

اطمینان از یکنواختی تولید در هر نوبت

Beeter handle

بهبود زیردست و لطافت بخصوص برای حوله و لباس زیر

Prevent unlevel in Lycra/Cell dyeing

حذف نایکنواختی رنگرزی

Whitness uniformity in all fabric

یکنواختی عملیات پخت و سفیدی یکسان در سراسر پارچه (یکنواختی رنگرزی)

خواص شیمیایی
شکل ظاهری مایع شفاف و بی رنگ

Transparent liquid

Appearance

ترکیب مخلوطی از مواد همگن

Complex mixture

composition

خواص یونی غیر یونی, آنیونی

Non-ionic, anionic

Ionic character

حلالیت در آب به هر میزان در آب حل می شود

In water in any proportions

dissolution

پی اچ تقریبا 4

Aprox 4

PH

 

محصولات مرتبط

زنبیل خرید