مواد کمک نساجی

PRODER FSE

رایگان

دسته بندی ها:

PRODER FSE 184

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:      PRODER FSE1   PRODER FSE2   نفوذ دهنده آنیونیک ، کف کم بر پایه فسفات ها با پایداری بسیار خوب وراندمان عالی در محیط های قلیایی، این نفوذدهنده جهت چاپ و رنگرزی کاربرد دارد.  

SCOPE OF APPLICATION

خيس کننده و نفوذ دهنده در شستشو و پخت پنبه در پد – رول، پد بخار و زیگر خیس کننده در سفید گری با آب اکسیزنه در روش پد بچ نفوذ دهنده عمومی برای روش های مختلف رنگرزي، اگر چه که به صورت خاص برای مواردی که حمام دارای قلیایی بالا مثل رنگرزی با رنگ های ایندانترن ، گوگردی و خمی )نظیر ایندیگو) است می باشد.   خواص شیمیایی و فیزیکی ظاهر:                             مایع ترکیب شیمیایی:               ترکیبات آلیفاتیک فسفاته ماهیت یونی:                   آنیونیک پی اچ :                          0.5 ± 8 پایداری در قلیایی:            خیلی خوب پایداری در اسیدی :           خوب سازگاری با آنیونیک:           خوب سازگاری با نانیونیک:          خوب سازگاری با کاتیونیک :        غیر سازگار ، لذا تست اولیه قبل از مصرف پیشنهاد می گردد
زنبیل خرید