مواد کمک نساجی

PRODER TCM

رایگان

دسته بندی ها:

PRODER TCM

محصولی از شرکت:    Bozzetto Group کاتالوگ محصول:      PRODER TCM نفوذ دهنده/ خيس کننده بخصوص مناسب برای شستشو  پخت و سفيد گری روشهای مداوم و  نيمه مداوم و  صابون شستشوی بعد از رنگرزی راکتيو، این نفوذ دهنده جهت آهارگیری با آنزیم نیز کاربرد دارد.

Detergent / Wetting agent specially indicate for scouring and bleaching cotton and it’s blends in semi-continuous and continuous processes.

SCOPE OF APPLICATION

  • Bleaching by Pad Bach, even with high concentrations of Caustic Soda.
سفيد گری با پد بچ حتی در  سود کاستيک غليظ
  • Celulose scouring and it’s blends Pad-Steam
شستشوی الياف سلولزی و  مخلوط با روش  پد استيم
  • Celulose bleaching and it’s blends Pad-Steam.
سفيد گری  الياف سلولزی و  مخلوط با روش  پد استيم
  • Not adequate for exhausting processes.
برای  روشهای رمق کشی مناسب نيست
  • Contains silicone.
حاوی سيليکون

    CHARACTERISTICS

ظاهر سيال خميری

Fluid paste

Apearance

پايه  شيميايي ترکيب سطح فعالها

Blends of aliphatic surfactants

Chemical character

خواص يونی آنيونيک  / نانيونيک

Anionic/ Non ionic

Ionic character

پی اچ

7,5

pH at 1%

دانسيته

1 gr/cm3

Density

پايداری

Stability

در آب  سخت

Good

Hard water

در محيط اسيدی

Until pH 2

Acids

در محيط قليايي

Stable until 13 º Bè NaOH.

Alkalis

در مواد  احيا کننده

Good

Reducing agents

   

محصولات مرتبط

زنبیل خرید