مهندس قربانی
  • تخصص: مدیر فنی
  • شرکت: آرمین شیمی رنگ